§1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem oraz koordynatorem usługi (zwanej dalej Usługą) jest firma Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwana dalej Organizatorem), ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, NIP 895-182-19-18, Regon 933023875, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372.
 2. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.
 4. Użytkownik chcący korzystać z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, korzystanie z Usługi  jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu. Użytkownicy Usługi zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień wymienionych w Regulaminie regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
 5. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, każdy Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem http://www.ubezpieczenienanarty.pl/kontakt/0.html lub poprzez przesłanie e-maila z rezygnacją na adres bok@ubezpieczenienanarty.pl
 6. Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych.

§2
Warunki korzystania z Usługi

 
 1. Użytkownik poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdującego się pod adresem http://www.ubezpieczenienanarty.pl/ zgłasza zapotrzebowanie na produkt ubezpieczeniowy, który ma się charakteryzować wskazanymi przez Użytkownika cechami.
 2. Użytkownik podając dane w formularzu, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie danych wpisanych do formularza agentom ubezpieczeniowym i innym partnerom Organizatora.
 4. Agenci ubezpieczeniowi skontaktują się z użytkownikiem poprzez e-mail lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez użytkownika.
 5. Organizator nie gwarantuje użytkownikowi przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.
 6. Użytkownik może także zostać przekierowany na stronę internetową partnera Organizatora, na której może mieć możliwość kupienia ubezpieczenia bezpośrednio online lub zostawienia swoich danych w celu umożliwienia kontaktu przez partnera Organizatora. Użytkownik akceptuje wtedy regulamin, który dostępny jest na stronie partnera Organizatora.
 7. Użytkownik ma możliwość zmiany danych oraz usunięcia danych umieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem http://www.ubezpieczenienanarty.pl/kontakt/0.html lub poprzez przesłanie emaila na adres bok@ubezpieczenienanarty.pl

§3
Odpowiedzialność użytkownika

 
 1. Użytkownik korzysta z Usługi oraz wszelkich informacji dostępnych w serwisie www.ubezpieczenienanarty.pl na własne ryzyko.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za prawdziwość i treść podanych przez siebie informacji.

§4
Odpowiedzialność organizatora

 
 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż Usługa narusza interesy lub dobra osobiste osób trzecich Organizator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych podczas korzystania z Usługi za pomocą Internetu była bezpieczna, dane przesyłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności.

§5
Ochrona danych osobowych

 
 1. Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Organizator prowadzi bazę danych Użytkowników Usługi w oparciu o zgłoszenie jej do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administratorem bazy danych Użytkowników Usługi jest firma Ubezpieczenia online.pl Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu.
 4. Zapisanie danych osobowych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Wyrażenie zgody polega na "kliknięciu" myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.
 6. Organizator wykorzystuje informacje o Użytkownikach Usługi w celu ułatwienia realizacji umów ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami serwisu a licencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi.
 7. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora z prawem udostępniania Towarzystwom Ubezpieczeniowym i osobom je reprezentującym.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.
 9. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą elektroniczną.

§6
Postanowienia końcowe

 
 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Organizator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Usługi pod adresem http://www.ubezpieczenienanarty.pl/regulamin/0.html i wchodzą w życie z dniem publikacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.72 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.72
/ 5.00 sprawdź